Vi er her. Vi er nær.

Yrkeshygieniske forhold 

Yrkeshygiene knyttes til kjemiske, biologiske og fysiske (støy, vibrasjoner, stråling, lys, inneklima) faktorer i arbeidet.

Alle virksomheter skal identifisere og kartlegge alle farer og problemer, samt vurdere risikoen knyttet til arbeidet. Om det foreligger risiko skal man iverksette tiltak for å fjerne eller redusere risikoen. Målet er å hindre tap av individs liv og helse, og skader på ytre miljø.
Som ledd i en virksomhets forebyggende HMS-arbeid ligger også kravet om at alle ansatte skal ha informasjon og opplæring om risikoforhold i arbeidet og hvordan de kan unngå skader. Opplæringen skal dokumenteres.

Vi kan tilby følgende:

 • Bistå med kartlegging og risikovurdering av fysiske, kjemiske og biologiske forhold:
  -Kartlegging/måling og risikovurdering av eksponering for kjemiske stoffer; støv, røyk, gasser, fiber, endotoksiner etc.
  -Kjemiske risikovurdering.
  -Risikovurdering av biologiske forhold, smitterisiko.
  -Kartlegging/måling og risikovurdering av lydeksponering, lydnivå på maskiner.
  -Frekvensanalyse.
  -Kartlegging/måling og vurdering av lysforhold.
  -Kartlegging/måling av enkelte inneklimaparameter, samt vurdering av inneklima.
  -Kartlegging av eksponering for hånd-/armvibrasjoner med vurdering av risiko.
 • Gratis leie av yrkeshygienisk måleutstyr Samko har disponibelt ved kartlegginger utført i Samko sin regi.
 • Bistå med rådgivning og forslag til forebyggende tiltak.
 • Bistå med opplæring og informasjon innen de ulike områdene i yrkeshygiene, som lyd/støy, vibrasjoner, biologiske forhold, inneklima/innemiljø, lysforhold, kjemikalier, stoffkartotek og bruk av verneutstyr.
 • Bistand og rådgivning ved valg av verneutstyr.
 • Bistand og rådgiving ved utarbeidelse av rutiner, retningslinjer og arbeidsinstrukser innenfor området yrkeshygiene. For eksempel håndtering av kjemikalier, substitusjon, stoffkartotek og sikkerhetsdatablad, bruk av verneutstyr, renhold, ventilasjon, bruk av maskiner og utstyr, ulykkesforebygging etc.
 • Bistand og rådgivning i forhold til risiko for forurensning til ytre miljø.

 

Vil du lese mer om krav til yrkeshygieniske faktorer og systematisk HMS-arbeid finner du dette i Arbeidsmiljølovens §§ 3-1, 3-2, 4-1, 4-4, 4-5.

Se ellers «Dette skal bedriftshelsetjenesten hjelpe arbeidsgiver med» hos Arbeidstilsynet.