Vi er her. Vi er nær.

Arbeidsmedisin og arbeidshelseundersøkelser i hht. eksponering i arbeid

Arbeidsmedisin er fagområdet som omhandler forholdet mellom arbeid og helse.
Fokuset er å kartlegge, forebygge og hindre utvikling av arbeidsrelaterte helseskader og sykdom, og yte bistand ved oppstått arbeidsrelatert helseskade.

Virksomheten skal ha oversikt over risikoforhold i arbeidet. Når risikoforholdene tilsier det, skal arbeidsgiver sørge for fullgod helseovervåkning. Med helseovervåkning menes kontroll av eksponeringsforhold som kan gi helseskade. Denne helsekontrollen, eller helseundersøkelsen, skal være målrettet. Dvs. at innholdet i helseundersøkelsen skal «speile» helserisikoen i arbeidet, og man har bare anledning til å undersøke det som er arbeidsrelatert.

Ved enkelte typer arbeid med særlig helserisiko har arbeidsgiver plikt til å sørge for at arbeidstakerne gjennomgår helseundersøkelser. For andre typer arbeid er det krav om at arbeidstakerne får tilbud om helseundersøkelser.

Eksponeringer i arbeid som kan utløse krav/plikt om særskilt arbeidshelseundersøkelse:
asbest, kvarts, farlige kjemikalier, biologiske faktorer, hørselskadelig støy, ioniserende stråling, elektromagnetiske felt som overskrider grenseverdiene, kunstig optisk stråling som kan innebære fare for hud- og øyeskader, dykking og røyk- og kjemikaliedykking.

Arbeidsgiver skal gi arbeidstakerne tilbud om helseundersøkelse ved:
arbeid ved dataskjerm (synsprøve), arbeid ved avløpsanlegg, eksponering for mekaniske vibrasjoner, arbeid som hovedsakelig utføres om natten og ved arbeid med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor.

Vi kan tilby følgende:

  • Bistand og rådgiving i forhold til oppfølging av ansattes helse i hht eksponeringer i arbeidet.
  • Arbeidshelseundersøkelser i hht. eksponering i arbeidet. For eksempel ved eksponering for hørselskadelig lyd/støy følges dette opp med hørselstest, eksponering for kjemisk faktorer som kan skade lunger følges opp med lungefunksjonstest etc.
  • Bistå med opplæring og informasjon.
  • Bistand ved utarbeidelse av rutiner, retningslinjer og arbeidsinstrukser.
  • Oppfølging av ansatte med yrkesrelatert skade iht. lov- og forskriftskrav.
  • Yrkesvaksinering for å beskytte arbeidstakere mot smitte de kan utsettes for i arbeidet.
  • Ulike yrkesattester.

Bedriftshelsetjenesten har ikke anledning til å gjennomføre generelle helsekontroller, omfattende utredning, livsstilstiltak eller noen form for behandling.

 

Vil du lese mer om krav relatert til oppfølging av ansattes arbeidshelse i det systematisk HMS-arbeid, finner du dette i Arbeidsmiljølovens §§ 3-1(g), 9- 4.

Se ellers «Dette skal bedriftshelsetjenesten hjelpe arbeidsgiver med» og «Helseundersøkelse» hos Arbeidstilsynet.