Hjelp og rådgivning

 • Oppbygging og revisjon av HMS-system
 • Utarbeidelse av rutiner og instrukser
 • Fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø
 • Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
 • Organisering og ledelse
 • Endring og omstilling
 • Individuell tilrettelegging i arbeidet
 • Innkjøp av kontorutstyr og maskiner
 • Planlegging av nybygg og ombygging
 • Rusproblematikk
 • Sykefravær
 • Veiledning for enkeltpersoner eller grupper
 • med mer…..

ikon kartlegginger

Kartlegging og risikovurdering

 • Risikokartlegging av arbeid, arbeidsoppgaver, maskiner, utstyr
 • Arbeidshelseundersøkelse
 • Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
 • Ergonomi og arbeidsplassvurdering
 • Fysiske faktorer som støy, vibrasjoner, inneklima etc.
 • Kjemiske og biologiske faktorer
 • Vernerunder

ikon møtedeltakelse

Møtedeltakelse

 • AMU (Arbeidsmiljøutvalg)
 • Dialogmøter
 • AKAN-utvalg
 • Andre møter og fora

icon info

Informasjon og opplæring

 • HMS-kurs for verneombud, AMU-medlemmer m.m.
 • HMS-kurs for ledere
 • Arbeid og helse
 • Nattarbeid
 • Fysisk, kjemisk og biologisk arbeisdmiljø
 • Verneutstyr
 • Ergonomi i arbeidet. Forflytningsteknikk. Kontorergonomi
 • Førstehjelp og hjertestarter
 • Kriser, ulykker og beredskap
 • Sykefraværsoppfølging
 • Med mer…….

ikon andre tjenester

Annet

 • Yrkesvaksinering
 • Yrkesattester

 

Kontakt oss