Vi er her. Vi er nær.

HMS-system og systematisk HMS-arbeid

HMS i arbeidslivet dreier seg om helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen og i forhold til omgivelsene sine.

Alle virksomheter har plikt til å ha et HMS-system. HMS-systemet skal sikre at virksomheten etterlever de lover og regler i HMS-lovgivningen som er gjeldende for dem. Virksomheten skal derfor kjenne til de lovkrav de må etterleve, ha rutiner som forteller hvordan de etterlever disse kravene, samt dokumenter denne etterlevelsen av lovverket.

Virksomheten skal drive et systematisk HMS-arbeid. Det vil si at HMS-arbeidet skal planlegges, organiseres, utføres, sikres og vedlikeholdes i samsvar med HMS-lovgivningen.
En vesentlig del av en virksomhets HMS-arbeid bygger på virksomhetens risikokartlegging. Det vil si at virksomheten må identifisere, kartlegge og vurdere av farer og problemer, samt vurdere risikoen knyttet til arbeidet og arbeide for å forebygge av skader på liv, helse og ytre miljø.

Vi kan tilby følgende:

  • Bistand og rådgivning ved oppbygging og revisjon av virksomhetens HMS-system.
  • Bistand og rådgiving i forhold til utarbeidelser av rutiner, arbeidsinstrukser, retningslinjer og planer (årsplan og tiltaksplan).
  • Bistand og rådgiving i forhold til det systematiske HMS-arbeidet: Planlegging og gjennomføring.
  • Bistå med risikokartlegginger og vurderinger av arbeidsforhold; maskiner og utstyr, arbeidsoperasjoner, arbeidsmedisinske-, ergonomiske-, fysiske-, kjemiske-, biologiske-, psykososiale-, organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer.
  • Deltagelse ved andre typer kartlegginger, som vernerunder.
  • Bistand og rådgiving i forhold til oppfølging av ansattes helse i hht eksponeringer i arbeidet; arbeidshelseundersøkelser og yrkesvaksinering.
  • Bistå med opplæring og informasjon innen arbeidsmedisinske-, ergonomiske-, fysiske-, kjemiske-, biologiske-, psykososiale-, organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer på arbeidsplassen.
  • Deltagelse i møter og ulike fora: AMU (arbeidsmiljøutvalg), dialogmøter, akan-utvalg, mm.
  • Bistand og rådgiving til arbeidsgiver, arbeidstakere, verneombud og ledere.
  • Bistand og rådgivning i forhold ulike utfordringer i arbeidsmiljøet: Sykefravær, rus, mobbing, konflikter, endring og omstilling, ulykker, kriser, mm.

Vil du lese mer om krav til systematisk HMS-arbeid, finner du dette i Arbeidsmiljølovens kap. 3 og 4.

Se ellers «Dette skal bedriftshelsetjenesten hjelpe arbeidsgiver med» hos Arbeidstilsynet.