Vi er her. Vi er nær.

Psykososiale forhold

Psykososiale arbeidsbetingelser dreier seg først og fremst om de mellommenneskelige forholdene på arbeidsplassen, samt opplevelse av arbeidssituasjonen og arbeidsinnhold. Det psykososiale arbeidsmiljøet påvirker helse, arbeidsevne, trivsel og produktivitet.

Psykososiale forhold som Arbeidsmiljøloven regulerer er: kontakt og kommunikasjon, integritet og verdighet, arbeidsrelatert stress, konflikter, trakassering/mobbing, vold og trusler. De psykososiale arbeidsbetingelsene er ofte en konsekvens av hvordan arbeidet er organisert, ledet og tilrettelagt. De psykososiale forhold bør derfor ses i sammenheng med de organisatoriske forholdene.

Virksomheter skal forhindre at arbeidstakere utsettes for ulike negative forhold av psykososial karakter, og at summen av ulike belastninger ikke må bli for stor. Som for alle andre forhold, krever loven at det psykososiale arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig. Negative psykososiale forhold skal forebygges og om de oppstår skal virksomheten ha rutiner som beskriver hvordan de håndteres.

Vi kan tilby følgende:

  • Bistå med kartlegging og risikovurdering av psykososiale forhold i arbeidet, samt bistå i spørreundersøkelser, eller andre undersøkelser på gruppe/individ nivå.
  • Bistå ved utarbeidelse av rutiner og retningslinjer for eksempel om konflikthåndtering, stress, håndtering av vold og truende hendelser, ulykker, krisehåndtering og defusing.
  • Rådgivning og forslag til forebyggende tiltak for psykososiale forhold.
  • Bistand, rådgivning og veiledning ved håndtering av psykososiale utfordringer; stress, konflikthåndtering, oppfølging av vold og truende hendelser, oppfølging ved mobbing og trakassering, ulykker, krisehåndtering og defusing.
  • Bistå med informasjon og opplæring om konfliktforebygging, håndtering av vold og trusler, emosjonelt arbeid, psykiske belastninger, påregnelig adferd, håndtering av stress, krisehåndtering.

Vil du lese mer om krav til psykososiale forhold og systematisk HMS-arbeid, finner du dette i Arbeidsmiljølovens § 4-3.

Se ellers «Dette skal bedriftshelsetjenesten hjelpe arbeidsgiver med» og «Psykososialt arbeidsmiljø» hos Arbeidstilsynet.