IA-virksomheter kan helt eller delvis få refundert utgiftene til bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT) fra NAV.

BHT – TILSKUDD KAN GIS FOR

 • arbeid med å utrede og foreslå tiltrettelegging for at sykmeldte arbeidstakere skal komme tilbake i arbeid
 • arbeid for å hindre at arbeidstakere faller ut av arbeid
 • utredning av behov for å tilrettelegge arbeidsplassen for å få personer med redusert arbeidsevne inn i arbeid.
 • Bedriftshelsetjenestens deltakelse på dialogmøte 1 som skal være avhold senest innen  7 ukers sykefravær (maks 2 timer)

Det kan utbetales honorar ved behov for tiltak av fysisk, ergonomisk, organisatorisk eller psykososial art. Bedriftshelsetjenesten skal i samarbeid med arbeidsgiver og arbeidstaker gi vurderinger av behov for og muligheter til relevante tiltak.

HVEM KAN FÅ?

BHT – tilskudd gis til IA-virksomheter som har utgifter til bedriftshelsetjeneste i tilknytning til

 • oppfølging av eller tilrettelegging for arbeidstakere som står i fare for å bli eller allerede er sykmeldte
 • tilbakeføring av personer med redusert funksjonsevne.

Det er en forutsetning at bedriftshelsetjenesten er godkjent, eventuelt har godkjent plan eller søknad under behandling i henhold til forskrift om godkjent bedrifthelsetjeneste med videre.

Ordningen gjelder uavhengig av om bedriftshelsetjenesten er organisert som egen ordning, om den er felles for flere virksomheter eller en frittstående enhet. Innsatsen kan blant annet omfatte:

 • kartlegging og utredning av problemer og behov
 • identifisering av tiltaksmuligheter
 • utarbeiding av forslag til tiltak
 • forberedelse/ planlegging av aktiviteter og tilrettelegging
 • bidrag til iverksetting
 • oppfølging/ evaluering av tiltak.

 HVA KAN DU FÅ?

Tilskudd kan ytes for opptil seks timer per oppdrag, inklusive eventuell deltakelse på dialogmøte.

HVORDAN SØKE?

Det er arbeidsgiver som søker og mottar honoraret.

Etter at bedriftshelsetjenestens arbeid er gjennomført, skal arbeidsgiver sende søknad om refusjon av honorar til NAV senest en måned etter oppdraget er avsluttet. Dette gjelder også når det søkes for honorar for bedriftshelsetjenestens deltakelse på dialogmøte etter 7 ukers sykmelding.

I søknaden skal det gis en beskrivelse av hva bedriftshelsetjenestens arbeid består i, dvs. hva det søkes honorar for.  Beskrivelsen kan gjerne være i stikkordsform, men må være presis nok til at Arbeids- og velferdsetaten kan vurdere om vilkårene for å utbetale honoraret er oppfylt og saken kan avgjøres.

Der det foreligger en oppfølgingsplan – utarbeidet av arbeidsgiver og arbeidstaker – kan den eventuelt vedlegges og vises til i søknaden.

Kopi av søknaden sendes til bedriftshelsetjenesten og arbeidstakeren.

Ordningen er avhengig av årlige budsjettvedtak i Stortinget. Vedtak kan påklages til NAV Klageinstans, men ikke ankes inn for Trygderetten.

Du finner skjema for å søke om refusjon her:  Søknad om refusjon

« Til nyhetsarkivet